Privatpersoner/företag

Rättsområden som både rör privatpersoner och företag:

Affärsjuridik
Affärsjuridik avser alla frågor som kan uppkomma i en rörelse oavsett om det är ett registrerat bolag eller en  privatperson som bedriver näringsverksamhet. Exempel på affärsjuridiska områden är köprätt, konkurrensrätt, bolagsrätt, avtalsrätt och tvister.

Arbetsrätt
Arbetsrätt avser frågor som reglerar förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det kan röra sig om rena tvister, men också om när vi hjälper arbetsgivare eller arbetstagare att lösa olika frågor som kan dyka upp vid en anställnings ingående eller upphörande

Avtalsrätt
Avtalsrätt avser frågor som uppstår i befintliga och blivande avtalsförhållanden. Vi hjälper till att upprätta avtal och biträder vid avtalsförhandlingar. Vidare hjälper vi till att lösa problem eller tvister som kan uppkomma i samband med redan befintliga avtal.

Entreprenadjuridik
Entreprenadjuridik avser främst frågor relaterade till produktion av anläggningar, maskiner och fastigheter.

Ersättningsrätt
Ersättningsrätt avser frågor där en part drabbats av en skada som kan kompenseras ekonomiskt av motparten. Exempelvis vid personskador, vid ett avtalsbrott eller när någon utsatts för ett brott mot egendom och/eller person.

Fastighetsrätt
Fastighetsrätt avser frågor avseende fastigheter, bostadsrätter och tomträtter. Frågor kan uppkomma vid köp och försäljning samt vid tvister avseende fel i exempelvis fastighet. Även fastighetsbildningsfrågor faller in under denna rubrik.

Försäkringsrätt
Försäkringsrätt avser frågor där minst en av parterna är ett försäkringsbolag. Ofta förekommande försäkringsfrågor kan uppkomma vid t.ex. bilstölder, personskadereglering, t.ex. whiplashskador och skador på fastigheter och lösöre.

Köprätt/Konsumenträtt
Köprätt avser frågor rörande köp av vara eller tjänst där båda parterna antingen är näringsidkare eller privatpersoner.
Konsumenträtt avser frågor mellan konsument och näringsidkare, t.ex. konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Även försäljning via internet är numera ett aktuellt rättsområde där det kan uppkomma många tvistefrågor. Typiska exempel är vid köp av kapitalvaror och när någon näringsidkare har utfört en tjänst i sin näringsverksamhet. Vi representerar givetvis både näringsidkare och konsumenter.

Obeståndsrätt
Obeståndsrätt avser frågor och tvister relaterade till konkurser, likvidationer av företag och företagsrekonstruktioner.

Vid tvister där man har behov av juridisk hjälp uppstår en kostnad för det juridiska biträdet. I vissa fall, som vi redogjort för ovan, står staten för den kostnaden. I andra fall finns det ibland möjlighet att genom rättshjälp eller rättsskydd i en försäkring få hjälp att betala delar av kostnaden.

Rättshjälp
Rättshjälp kan endast beviljas privatpersoner vars ekonomiska underlag understiger 260 000 kr per år. Rättshjälp får beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. Rättshjälp innebär att staten beroende på personens ekonomiska situation står för en viss andel av kostnaderna. Innan rättshjälp kan beviljas måste personen själv betala för en timmes rådgivning. Kostnaden för en timmes rådgivning uppgår till 1 457 kr (2011).

Rättsskydd
Rättsskydd ingår i de flesta hemförsäkringar, företagsförsäkringar och i vissa andra försäkringar såsom helförsäkring för bil eller båt. Rättsskyddet i försäkringen innebär att man vid en tvist kan ta försäkringen i anspråk för att få hjälp med kostnaden för tvisten. Man betalar då en viss självrisk, den övriga kostnaden bär försäkringsbolaget.

Kontakta oss så hjälper vi till att reda ut om det finns möjlighet att ansöka om rättshjälp eller om det finns en rättsskyddsförsäkring att ta i anspråk i ert fall.