Verksamhetsområden

Advokataktiebolagets klienter består både av privatpersoner och av företag i olika storlekar. Nedan följer en kortfattat beskrivning av några av de rättsområden vi arbetar med.

Brottmål

Brottmål – offentlig försvarare och målsägandebiträde I brottmål har du som är misstänkt för brott behov av en offentlig försvarare och du har rätt att ha en försvarare närvarande vid polisförhör om brottet du är misstänkt för är tillräckligt allvarligt. I samband med att du kallas till polisförhör är det vår rekommendation att du begär att få en advokat förordnad innan du medverkar i polisförhör. I brottmål har du som varit utsatt för brott (brottsoffer) möjlighet av att få ett målsägandebiträde förordnat av tingsrätten. Ett målsägandebiträde är dig behjälplig med att närvarande vid polisförhör, stötta dig under hela brottmålsprocessen, förbereda skadeståndsanspråk gentemot den åtalade samt närvara och vara ett stöd i samband med rättegång. Har du varit utsatt för våldsbrott, sexualbrott eller annat allvarligt brott är det vår rekommendation att du så snabbt som möjligt begär ett målsägandebiträde som kan stötta dig och hjälpa dig redan i samband med första polisförhör. Advokaterna på Advokataktiebolaget Jansson & Partners har lång erfarenhet av brottmål både i egenskap av offentlig försvarare och målsägandebiträde. På byrån finns expertiskunskap mot bakgrund av att flera advokater under lång tid har arbetat med brottmål.

Offentlig försvarare En offentlig försvarare förordnas av tingsrätten efter begäran av den misstänkte eller om det allmänt anses att man är i behov av en försvarare. En misstänkt som har rätt till offentlig försvarare har rätt att begära vilken advokat som helst.
Samtliga av våra advokater åtar sig uppdrag som offentliga försvarare i brottmål. En försvarares uppdrag innebär att ”… med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning”. Advokatbyråns medarbetare gör således alltid sitt yttersta för att våra klienters rättigheter iakttas av polis, åklagare och domare under hela brottmålsprocessen. För det fall du önskar att någon av advokaterna på advokatbyrån skall du ange detta till polisen i samband med att du blir gripen eller kallas till förhör.

Målsägandebiträde Målsägandebiträde förordnas efter prövning av tingsrätten. Som målsägande kan man begära att en viss jurist förordnas som målsägandebiträde.
 Att vara målsägande/brottsoffer i en brottmålsprocess är ofta en svår situation och brottsoffer har behov av hjälp. Vår ambition är därför att målsäganden ska känna sig trygg och förberedd inför rättegången. Som målsägandebiträde ger vi målsäganden/brottsoffret
 hjälp med skadestånd och även stöd inför och under en rättegång.
 Inför förhandlingen går vi igenom vad som kommer hända under rättegången.

Familjerätt/ Internationell familjerätt

Familjerätt innefattar en rad frågor relaterade till ingående eller upplösande av äktenskap och samboförhållande samt frågor i samband med dödsfall.

Äktenskapsskillnad/Skilsmässa Finns det gemensamma barn skall frågor om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn regleras. Vårdnaden kan vara gemensam eller tillerkännas en av föräldrarna. Den förälder som barnet inte bor tillsammans med har rätt till umgänge med barnet. I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge är det barnets bästa som skall beaktas. Vi har bred erfarenhet av dessa rättsfrågor och är även specialiserade på Haag-ärenden, vilket innebär att en förälder olovligen fört ett barn som har anknytning till Sverige, till eller ifrån ett annat land som är anslutet till Haag konventionen, t.ex. USA eller Australien.

Bodelning I samband med upplösande av äktenskap och samboförhållande eller då en make/sambo går bort skall det göras en bodelning. Har parterna varit gifta är huvudregeln att all egendom är giftorättsgods och ingår i bodelningen. Har parterna levt i ett samboförhållande är det endast bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk som delas. Enskild egendom ingår ej i en bodelning. Egendom kan få karaktären enskild egendom genom upprättande av äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Är parterna oeniga kan tingsrätten utse lämplig advokat eller jurist att genomföra bodelningen. Vi åtar oss uppdrag som bodelningsförrättare.

Dödsfall Med anledning av någons bortgång skall den avlidens skulder regleras och därefter skall övriga tillgångar fördelas bland dödsboets delägare samt övriga arvingar, i enlighet med gällande rätt alternativ den avlidnes egen vilja. Ofta uppstår tvist gällande tolkning av testamente, förskott på arv och återvinning av gåva som getts under den avlidnes livstid. Vi har bred erfarenhet av frågor rörande ekonomisk familjerätt och vi åtar oss uppdrag som boutredningsman i tvistiga dödsbon.

Affärs- och bolagsrätt
Affärsjuridik avser alla frågor som kan uppkomma i en rörelse oavsett om det är ett registrerat bolag eller en  privatperson som bedriver näringsverksamhet. Exempel på affärsjuridiska områden är avtalsrätt, arbetsrätt och konkurrensrätt.
Kommersiell och privat tvistlösning
Tvister kan uppkomma inom en rad olika rättsområden. Fastighetsrätt och entreprenadrätt är områden där det är vanligt förekommande att tvist uppstår mellan parterna. Tvisterna är ofta komplicerade till följd av omfattande processmaterial och bevisning. Vi har bred erfarenhet av tvistlösning och processföring inom dessa områden gällande såväl process i allmän domstol som skiljemannaförfaranden. Vi arbetar givetvis i det förebyggande ledet genom att tillhandahålla avtal inom olika områden.
Personskade- och trafikskadejuridik
Försäkringsrätt avser frågor där minst en av parterna är ett försäkringsbolag. Ofta förekommande försäkringsfrågor kan uppkomma vid t.ex. bilstölder, personskadereglering, t.ex. whiplashskador och skador på fastigheter och lösöre.